:דחוימב יתוא שגיר תונורחא תועידיב הבתכה תובקעב יתלבקש בתכמ

 

26.4.96

 

,םולש הקבר

 

ותורשב םגו ,אבצה ינפל קירא תא יתרכה .20 ןב ימלשורי קנט דקפמ ינאו ,יתיא ימש
תולעהל הנשכ ינפל ינממ שקיב קחצי .טעמ אל ותצייחמב תוהשל יתיכז רצקה יאבצה
רתא לע ןותיעב יתארקש רחאלו ,יתישע תאז .קירא םע יתורכה רופיס תא בתכה לע
יקלח תא םורתא ךכב םא חמשא .בותכה תא ךילא חולשל יתטלחה תדסייש החצנהה
.קירא לש ורכז תחצנהל

 

הדותב

 

סיזרב יתא

 

 

 

הנשה וז התיה .עובלג הלעמ ץוביקב תיפרוח תבשב הנושארל יתשגפ קירא תא"
הבישיה הבוחה תנפוצ המ תוארל אב ,ינומכ ,קיראו םיינוכיתה ונידומיל לש הנורחאה
,ינומדא רענ דיל יתבשיתה,ש"צומב םילשוריל הרזח העיסנב .יתדה ץוציקה לש השדחה
הווש רפס הזיא ויתלאששכ .םימומעה סובוטואה תורוא ףא לע רפסב אורקל ץמאתהש
דחא י"ע בתכנש ,רסיק סוילוי תודוא רפסה תא יל הארה אוה ,ויניע רואמ תליטנ תא
תוארל יתייה דיתע רפסה תא .תירבעה הטיסרבינואהןמ םשה יעודי םינוירוטסיהה
תומד הווהמ רסיקש ,קירא יל ריבסה תרחא תונמדזהב .םימעפ תורשע דוע קירא לצא
.םזילאודיבדניאו הרובג ,המזירכל עגונה לכב ורובע

 

ידומילב ליחתהל יתנווכבש ,ול יתרפיסשכו ,הבישיה לע יתעד תווחב ןינעתה קירא
יתוא הניכו עיגרמה וקוחצ תא קחצ אוה ,תיאמדקאה הדותעה תרגסמב האופרה
סוד אל ינא םג ,עמשת .הבישיל אובל ךירצ התא" רמאו ןיצרה עתפל ךא ,"רוטקוד"
"...ןכ ינפל הרות דומלל ילב יתד אל תויהל טילחהל לוכי אל ינא לבא ,לודג

 

תונלבוס אשונב "םולש תוביתנ" ברע םילשוריב םייקתה ,ןכמ רחאל םירופס םישדוח
רסוחב ומוקמב עונל לחה להקהו ,אובל ששוב ,יזכרמה רבודה ,שיוורד 'חיישה .תיתד
ינומדאה רעישה תא יניע הדצ עתפלו ,להקה תא יניעב יתקרס שעמ רסוחמ .תומיענ
.הלודג םיפד תמירעב םעפה - ויה תוינקסעש ,םידיהו ,תוכייחמה םינפה ,רכומה

 

,קירא דיל יתבשייתה ,"...רוטקודה ,ווא" המח םינפ תלבקב יתיכזו ,קירא לא יתשגינ
,"הפ םג" .םידדוב םירקמ יפל םישנא טופשל ןכוסמ המכ טהלב יל ריבסהל לחה אוהו
שיוורד 'חיישה יכ , םיענכושמש ,םישנא םיבשוי ,הזה יטנגיליטניאה להקב" ,רמא ךכ
קירא לש ותבהא הזע המכ דע זא יתנבה אל ."םידוהיל היובחה ותאנש לשב , רחאמ
.םדאה ינבל

 

.בושיה ישארמ דחא לע בתוכ אוהש ,רפס והז יכ יל ריבסהו ,םיפדה תמירעב ףפונ קירא
הרהמב ךפה יכויח ךא .ינעיתפהל קירא לכוי אל ןאכ ,בטיב יתרכה אשונה תא ,יתכייח
תוילגרמ ילתפנ .םלועמ יתעמש אלש ,םש ינפב רמא קיראשכ ,ההימתב לוהמ ןורוויחל
תירב" ישארמ םג היהש ,ץימא םחולב רבודמש ,ריבסהל רהימ קירא .יקסירוולק
םע ולש הנמלאל יתקצה וישכע" .שממ תוקבד התואב םולשו םיננתסמ ףדרו "םולש
ףא ,בתכנ רבכש תא אורקל יתשקיב .הצירקב רפיס אוה "תועש שולש ךשמב תולאש
לש ותומד ותוא הכשמ עודמ קירא ריבסה אובמב .החיתפה אלא וז התיה אלש
ףדה רצ ,קירא לש ויתומולח "...םולח שי םדא לכל" -םילימב חתפ אוהו ,יקסירוולק
.םליכהמ

 

סנכל תונכהה לע קיראל יתרפיסשכו ,םילשוריב דמימ רעונ תישאר ימי ויה םימיה
םעפ ושלתנ ,סנכה לע ועידוהש , םיטלשה .תובהלתהב המישמל םתרנ אוה ,החיתפה
.שדחמ םתולתל רזחו ,ובכר םע בבותסה קירא ךא ,ימלשוריה רעונה י"ע םעפ רחא

 

עיתפמ לובמ לשב ךומנ היה םינגראמה לש םחור בצמ ךא ,החיתפה ברעל ןכומ היה לכה
בבותסה קירא .דאמ ישחומל ךפה הכומנ תוחכונ ינפמ ששחה וללגבש ,ץיקה לש ובילב
,לימע ברה עיגה רשאכו ,קדצ בוש קירא ."תבשל םוקמ היהי אל"ש חיטבהו ,ןוחטבב
.הדימעב םוקמ םל רתונ אל

 

קירא .העונתה לש הינפ לע רעונה ינב ןיב ןויד ךרענ ,םינברה ירבד רחאל
,רמא ,"יטילופה חוכיוה" .תויתרבח תויעבב יביסנטניא קוסיעל תובהלתהבףיטהו,םק
הקווד .רקיעה היהת הקיטילופהש רוסא ,דמימ רעונל ףרטצהלמ םיבר רעונ ינב עיתרי"
יכ ,תודוהל ילע !?עיתרהל אל ידכ םנסרל עדי ,ונלוכמ תוינוציקה תועדה לעב ,קירא
.קירא תא יתרכה אל ןיידע .םירבדה לש םושיי תוארל הכזא אלש יתייה ענכושמ

 

רעונ לש תינמזה תוריכזמה .ייח לכ חכשא אל ,ברע ותוא רחאל ואבש ,תועובשה תא
היהו ,שדח ןויער םע השיגפ לכל עיגמ היה קירא .םילשוריב עובשל תחא הסנכתה דמימ
םירעוב םיאשונב ןויע תותבש ,"הדובע" רעונ םע שגפמ :תוטורפל ונינפב ותוא טרופ
תא דמלנו ךירדנ ונא הב ,םיפויתא לש בושיב הנטייק - ויתוינכות לכ לש לגדה תניפסו
.םילועה ידלי

 

וב םינווארק רתא ,רצח תב תא אצמ אוה ,בר ללש אצומכ הנטייקה ןויער לע טע קירא
תועש תינכותה לע בשיו הנטייקה יכירדמ תא רחב ,היפויתאמ םילוע ונכוש
היה קירא ,ץיק ותואב הלחה הנטייקהו ,םידיגו רוע םרק ןויערה רשאכ.תוכורא
.וייחב ןורחאה ץיקה הז היה .םדאב רשואמה

 

שגפמ לכ רשא ,ברה זכרמ תבישימ הבישי ירוחב רפסמ םג הארוהב וקסע רוצח תבב
.תוניתמבו תונלבוסב םהילא סחייתה קירא ךא .תונערופל דעומ היה קירא ןיבל םניב
."םידליה םע הבושח הדובע םישוע םה" יכ ריבסה קירא םיברעה דחאב

 

ונגהנ םידליה ןיב בותכו אורק יעדוי טועימ לשב .ןיינעמ חוכיו ררועתה םימיה ןמ דחאב
ךרוצ ךכ םא ,ןיאש ,ונעט ינאו קירא .םר לוקב הרשע-הנומש תליפת תא םתיא רמאל
.םימכח ועבטש עבטממ גורחל ןיאש ונעט תאז תמועל ,ברה זכרמ ישנא ,ץ"שה תרזחב
לע רזח אוה ,רוביצ חילשכ ללפתהל הלע קיראשכ םג ךא ,הערכה אלל םייתסה חוכיוה
.רמא "םידליה תא לבלבל יאדכ אל" .הדימעה

 

,הוצמ לכ לע דיפקה אוה םידליה ינפב - ןכל םדוק יתרכה אלש קיראב דצ תוארל יתיכז
תחאב .הכלהה יבגל דחא יניצ טפשמ ולו ויתפש לד לע הלעה אל אוה .הרומחבכ הלק
,םיהולא ונב םיאור הלאה םידליה ,ןגוה אל הז" :רמא אוה תוילילה וניתוחישמ
תעב ."םהינפב תוטבלתה לש לצ וליפא תוארהל ונל רוסא ,לכהב ונתוא םיקחמו
,עגור ןייעמל קירא לצא יתרכהש החונמה רסח שעגה רה ךפה םילועה רעונ םע הדובעה
.םייח םימ הכפמה

 

לצא קימעהל ליחתהל שיש ןעטו ,דמימ ל"כזמ עיגה רשאכ ,ץרפתהו רזח שעגה רה
ונחנא המ גשומ ךל ןיא" קעזו ,וסעכב טלש אל קירא .דמימ לש היתוסיפת תא םילועה
.חפט רחא חפט ינפל ףשחנ ,קירא לש וביל רהוט ."הפ תושעל םיסנמ

 

ךותמ דמולה המוד וניא .הטיסרבינואב ינאו עובלג הלעמב דומלל לחה קירא ,םת ץיקה
.השלחנ דמימ תוליעפו ,דומילב וצרמ לכ תא עיקשה קירא .חרוכמ דמולל הריחב

 

םע רבדל שקיב קיראשכ לחה לובלבה ,יתיבב ןופלטה לצלצ תוכוס ימימ דחאב
רכומה וקוחצ תא קחצ קירא תועטה הררבתהשכו ,אפור אוה יבא ."רוטקודה"
.חטובהו

 

ןיב תופקהה .דימ יתמכסה ינא ורוצח תבב הרות תחמש תא גוחל אובאש שקיב קירא
לע הלילה ךות לא החישו החמשה תונכ ,םוקמה ינקז םע םידוקירה ,סוטפילקאה יצע
ולחה רבכש ,הנטייקה ידלי תא תוארל יתיכז .רקיעה ויה אל הנידמהו תדה יסחי דיתע
וליפא ,לפנ םידליה דחאשכו הליכא ינפל םיכרבמ ,הרותל םילוע ,בותכלו אורקל
אוה עודמ בוט דלי יבא םא" :קירא תלאשל םהלשמ םייגולואית םירבסה םימרות
"?לפנ

.ןכמ-רחאל רפסמ םישדוח ,עמדב לואשל דיתע יתייה רשא הלאש

 

קירא ,ל"הצל סייגתהלו האופרה ידומיל תא קיספהל יתטלחה ינא ,ופקנ םישדוח
יל רפיס אוה ,דמימ ברעב קירא תא יתשגפ .רבדה ותוא תא תושעל טילחה ,יתחמשל
בורמ ילע היה רחרחס ישאר .ריבסה "יתיתאה אבצה הז" ,ןוירשל סייגתהל ותנווכבש
יבצמ םאש ,יתטלחה .יל המסק קירא לש וירבדב תוטשפהו ,םייאבצ םילולסמל תועצה
.קירא םע סייגתא ,לעופל תאצל תויחכונה יתוינכותל רשפאי אל יתואירבה

 

םינוריט ידמב ונשגפנ ןכמ רחאל םימי רפסמ .םוי ותואב ומייקתה ונלש סויגה תוביסמ
סיסבל סובוטואל יתילע .ןוירשל יתסייגתהו ,לרוגה הצר .ל"הצ לש ןוימו הטילק סיסבב
םוקממ ילא קעצו ,סובוטואה הצקב בשי קירא .דימ יתעגרנ ךא ,ששחב םינוריטה
".ןמחנ 'רו ימאק רבלא - בוט רמוח ןאכ שי ,ןאכל אוב ,יתיא" :ובשומ

 

תא קירא רשיק ,דימתכ .הואגה אטח לע בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ורפס ךותמ ונדמלו ונבשי
םיבוטה תא םיתיחשמ הגרדהו אבצה ךיא הארת דוע" :תואיצמל יטירואיתה דומילה
ידכ ךות רמא טפשמה לש ןורחאה וקלח תא ."דאמ דאמ ךכמ רהזהל ךירצ ,םישנאב
אל ותיבב ומיע ונחחוש ףאו ,דאמ ונכרעה ותוא ,'ץיבוביל והיעשי 'ורפ לש ולוק יוקיח
.היפוסוליפו ,םיכרע ,תודהי לע תחא

 

ינאו ,"ריפכ" תבצועל הנפוה קירא - ונכרד ולצפתנ ,םינוריטה סיסבל ונעיגה םע
דמלנש שקיבו ,קירא ילא הנפ אבצב ונינש לש הנושארה תבש ברעב ."לזרבה תבצוע"ל
הלילב רחואמ דע ונקסע .יגולויבה ואצומ יפ לע םדא טופישל הכלהה לש הסחי לע
ךא ,דומיל ידכ ךות טעמ אל זגרתה קיראו ,"ןישודיק" תכסמב "ןיסחוי הרשע" קרפב
םכח דימלת רזממ בוט" יכ ,וינפ לע חושמ ןחצינה ךויחשכ ,יל הארהש דע ךרד ול סליפ
םתוח ונב ריאשמ רשא םה המכחהו דומילה ,קיראד אבילא ."ץראה םע לודג ןהכמ
.אבצב םג שונא

ירבשו םילגרה יבאכ תורמל ,קירא ךא ,םייסיפ םיישקב הוולמ התייה תונוריטה
םישוע ונחנא" :קירא יל רמא תותבשה תחאב .םמורמ חור בצמ לע רמש דימת ,הכילהה
העברא לש םימת דומילב לחהש ,רועישה ."יעבד ןאמ לכל עובש תשרפב רועיש םויה
ולהש ,םיעמושה להק ינפב קירא לש תיזאוטריו הגצהל הרהמה ךפה ,תופיכה ישבוחמ
ןמחנ 'ר יטוקיל ,ימאקל "דרומה םדאה" ןיבל עובשה תשרפ ןיב רשיק קירא .הברו
תויצאיצוסא לש ברע דיזנ ןיכהל תלוכיה תא ,קיראב ,וב תיה .טנאק לש הנמוגלורפהו
.וינפל אצמש לכמ

 

תויוטבלתה אלב טילחה קירא .תועוצקמה קרפ ינפב ונדמעו ,המייתסנ תונוריטה
יפס לע יל רפיס קירא .גהנ היה יפסש יל ררבתנ םימיל .עודמ יתנבה אל ינאו ,גהנ תויהל
רפס-תיבב ורכזל םירפסה תא יל הארה ,ויניע דגנל תדמועה תומדכ םימעפ רפסמ
.םקש רתויב ריעצה )ןוירש יניצק סרוק( ש"קק ד"גמ היה יפסש ,יל רפיס םגו ןוירשל

 

,דיתעה לע ששחב ונרביד ףא ,רתוי הכומנ תורידתב ינאו קירא ונשגפנ וז הפוקתב
ךכב ונמצע ונמחינ .םירחא םידודגל דרפהל ונייה םידיתע וב ,פ"מצה קרפ לע רקיעבו
.תוביטחה יתש לש תברעמה הגולפה ,'ג הגולפב דחיב השענ םיקנט ידקפמ סרוקש

 

םע עסנ קירא .תוצח סובוטואב אבצל דחיב ונרזח קירא לש ותומ ינפלש תבש יאצומב
תדרל הכירצ אל ללכב איה" יכ תמא קפס קוחצ קפסב רפיסו ,תוברה ויתורבחמ תחא
תבב דמימ רעונ לש תבש לע ונרביד ךרדב "...ינממ דרפהל הלוכי אל טושפ איה ,תליאל
םוש ילב" תוילאוטקא תויעבב קוסיע םגו ,םילועה רעונ םע תוליעפ בלשתש ,רוצח
ןפמ תיאיתשלפה היעבה לע רבדי רעונה ירבחמ דחא לכש ,רמא קירא ."רגובמ הצרמ
.רחא

רמא( התאו ,יתרבחה ןפה לע )הקנימ( סדה ,ירוטסיהה ןפה לע רבדא" ,קירא רמא ,ינא"
"...יאופרה דצה לע לכות )תירבח םכש תחיפטב

 

תובישח דומילב שי יכ ,ריבסה אוה ,אבצב םג הירוטסיה תאירקמ קספ אל קירא
,הירוטסיהב קוסעי אל יכ ,קירא ןייצ תאז תורמל .םויכ תוטלחה תלבק יבגל המוצע
רישע םדא וא ,ןוטלשה תוכרעמ לומ לא עשי ירסח לע ןיגיש ,ןיד-ךרוע תויהל ףידעי אלא
.םישלחל רוזעל ידכ ,העפשה תדמעב

 

תויעבב לופיט םשל ,הנופצ עסונ אוהש יל רפיס אוהו ,קיראב תשגפ םירקבה דחאב
.חצרנ ,ויפטוח םע קבאמ רחאו ,ףטחנ ,פמרט לע הלע קירא ,תרחמל .וילגר

 

תא ילייחל רפסל גהונ ינא ,םיקנט ידקפמ סרוקב 'ג הגולפב דקפמכ ידיקפתב ,םויכ
.וביאב עדגנש םולחה רופיס ,םדאל ץק ןיא תבהא רופיס ,קירא לש ורופיס


Arik's Menu
Ark Map